Juridische kennisgeving

Definities

Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

Provisies en Diensten: https://www.kuurnemotors.fr/ stelt het volgende ter beschikking aan Klanten:

Inhoud: alle elementen waaruit de informatie op de site bestaat, in het bijzonder teksten – afbeeldingen – video’s.

Klantinformatie: Hierna “Informatie(s)” genoemd, die overeenkomt met alle persoonlijke gegevens die waarschijnlijk in het bezit zijn van https://www.kuurnemotors.fr/ voor het beheer van uw account, klantrelatiebeheer en voor analyse- en statistische doeleinden.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie deze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van januari 6, 1978).

De termen “persoonlijke gegevens”, “betrokkene”, “onderaannemer” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de website geïnformeerd https: //www.kuurnemotors.fr/ de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht:

Eigenaar: KUURNE MOTORS – BRUGSESTEENWEG 184 8520 KUURNE - Ondernemingsnummer: BE 0865.087.174 - BTW-nummer: BE0865087174
Publicatiebeheerder: KUURNE MOTORS – + 32475726934
De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: MOTORS GATE – webmaster@lesannonces.fr
Host: > OVH – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Functionaris voor gegevensbescherming: KUURNE MOTORS – kuurnemotors@gmail.com

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele wijze alle of een deel van de elementen of werken van de Site voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Gebruik van de site https://www.kuurnemotors.fr/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://www.kuurnemotors.fr/ zijn daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking om redenen van technisch onderhoud kan echter worden beslist door https://www.kuurnemotors.fr/, die dan zal proberen te communiceren aan gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie. De website https://www.kuurnemotors.fr/ wordt regelmatig bijgewerkt door https://www.kuurnemotors.fr/ verantwoordelijk. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om ze te lezen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De website https://www.kuurnemotors.fr/ heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de vereniging. https://www.kuurnemotors.fr/ streeft ernaar om op de site https://www.kuurnemotors.fr/ informatie zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze te wijten zijn aan zichzelf of aan de externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://www.kuurnemotors.fr/ wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan evolueren. Bovendien is de informatie op de site https://www.kuurnemotors.fr/ niet exhaustief. Ze worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie. /www.kuurnemotors.fr/ wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)

Het doel is om een ??service te bieden die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer zorgt 24 uur per dag, elke dag van het jaar voor de continuïteit van zijn dienstverlening. Niettemin behoudt zij zich het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke periodes te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, verbetering van de infrastructuur, uitval van de infrastructuur of als de Diensten abnormaal verkeer genereren.

https://www.kuurnemotors.fr/ en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing van het internet netwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur die met name verband houden met netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectueel eigendom en vervalsingen.

https://www.kuurnemotors.fr/ is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://www.kuurnemotors.fr/.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectuele Eigendomswet.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

https://www.kuurnemotors.fr/ treedt op als uitgever van de site. https://www.kuurnemotors.fr/ is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

https://www.kuurnemotors.fr/ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de uitrusting van de gebruiker , bij toegang tot de website https://www.kuurnemotors.fr/, en voortvloeiend uit het gebruik van 'materiaal dat niet voldoet de specificaties vermeld in punt 4, hetzij vanwege het optreden van een bug, hetzij vanwege een incompatibiliteit.

https://www.kuurnemotors.fr/ kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site https://www.kuurnemotors.fr/. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgedeelte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://www.kuurnemotors.fr/ behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die in deze ruimte is geplaatst te verwijderen en die in strijd zou zijn met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt https://www.kuurnemotors.fr/ zich tevens de mogelijkheid voor om de burgerlijke aansprakelijkheid en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker, in het bijzonder in het geval van een bericht met een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch karakter, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant wordt geïnformeerd over de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 op het vertrouwen in de Digitale Economie, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Vrijheid van 6 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van het persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens: KUURNE MOTORS.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die het verzamelt, verbindt https://www.kuurnemotors.fr/ zich ertoe het kader van de wettelijke bepalingen die van kracht zijn. Het is in het bijzonder aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonlijke gegevens en om een ??register bij te houden van behandelingen die consistent zijn met realiteit. Elke keer dat https://www.kuurnemotors.fr/ Persoonsgegevens verwerkt, https://www.kuurnemotors.fr/ neemt alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van Persoonsgegevens te garanderen met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://www.kuurnemotors.fr/ verwerkt ze.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.kuurnemotors.fr/ kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om navigatie op de Site mogelijk te maken en het beheer en de traceerbaarheid van door de gebruiker bestelde diensten: verbindings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): computerapparatuur gebruikt voor navigatie, IP-adres
 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om te reageren op uw prospects

https://www.kuurnemotors.fr/ verkoopt uw ??persoonlijke gegevens niet en wordt daarom alleen gebruikt uit noodzaak of voor doeleinden voor statistische doeleinden of gewoon om uw werk als autoverkoper uit te voeren.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van https://www.kuurnemotors.fr/ de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), bijwerken, volledigheid van Gebruikersgegevens, recht om Gebruikersgegevens van persoonlijke aard te vergrendelen of te wissen (artikel 17 van de AVG), wanneer deze onjuist zijn, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is
 • recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c AVG)
 • recht om de verwerking van Gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 AVG)
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Gebruikersgegevens (artikel 21 AVG)
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)
 • recht om het lot van de gegevens van Gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie https://www.kuurnemotors.fr/ moeten hun gegevens (al dan niet) doorgeven aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen

Zodra https://www.kuurnemotors.fr/ kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebreke instructies van zijn kant verbindt https://www.kuurnemotors.fr/ zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk blijkt voor bewijsdoeleinden of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Als de Gebruiker wil weten hoe https://www.kuurnemotors.fr/ zijn Persoonsgegevens gebruikt, vraag hem dan om deze te corrigeren of zich verzet tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met de webmaster op het volgende adres:

MOTORSGATE
37 rue des Murlins 45000 ORLEANS

In dit geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens aangeven die hij wil laten corrigeren door https://www.kuurnemotors.fr/ , bijwerken of verwijderen, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die zijn opgelegd aan https://www.kuurnemotors.fr/ door de wetgeving, in het bijzonder met betrekking tot de bewaring of archivering van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://www.kuurnemotors.fr/ een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder bij de CNIL ( https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-mededeling van persoonlijke gegevens

https://www.kuurnemotors.fr/ verbindt zich ertoe de over haar Klanten verzamelde Informatie niet te verwerken, hosten of over te dragen aan een land gelegen buiten de Europese Unie of door de Europese Commissie als “niet geschikt” erkend zonder eerst de klant hiervan op de hoogte te stellen. https://www.kuurnemotors.fr/ blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat 'zij voldoende garanties met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

https://www.kuurnemotors.fr/ verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te waarborgen en in het bijzonder dat zij niet aan onbevoegden worden meegedeeld. Als een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van Klantinformatie aantast echter onder de aandacht wordt gebracht van https://www.kuurnemotors.fr/ , moet deze de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Bovendien verzamelt https://www.kuurnemotors.fr/ geen “gevoelige gegevens”.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://www.kuurnemotors.fr/, de webmaster en onderaannemers ( dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven genoemde doeleinden hebben de belangrijkste mensen waarschijnlijk toegang tot de gegevens van Gebruikers van https :/ /www.kuurnemotors.fr/ zijn voornamelijk de agenten van onze verkoopafdeling.

7.5 Verzamelde gegevens

A. Verzamelde en verwerkte gegevens en wijze van verzamelen

De persoonlijke gegevens die op de site https://www.kuurnemotors.fr/ worden verzameld, zijn als volgt:

 • Voornamen, achternaam;
 • E-mailadres;
 • Locatie (op de meest precieze afdeling)
 • IP
 • Telefoon (optioneel)

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende bewerkingen op de site uitvoert:

 • Wanneer de gebruiker naar een verkoper schrijft

De gegevensbeheerder bewaart alle verzamelde gegevens in de computersystemen van zijn locatie en onder redelijke beveiligingsomstandigheden gedurende een periode van: 36 maanden.

Het verzamelen en verwerken van gegevens dient de volgende doeleinden:

De gegevens worden opgeslagen om hen bevestigingsmails en antwoorden op hun vragen te kunnen sturen.

B. Overdracht van formuliergegevens aan derden

De persoonlijke gegevens die door de site worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven en worden alleen verwerkt door de site-editor.

C. Datahosting

De site https://www.kuurnemotors.fr/ wordt gehost door: OVH, waarvan het hoofdkantoor zich op onderstaand adres bevindt :

2 RUE KELLERMANN 59100 ROUBAIX

De host is te bereiken op het volgende telefoonnummer: 1007

De gegevens die door de site worden verzameld en verwerkt, worden uitsluitend gehost en verwerkt in Frankrijk en de Benelux.

8. Incidentmelding

Ongeacht de inspanningen is geen enkele transmissiemethode via internet of elektronische opslag volledig veilig. Wij kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers hiervan op de hoogte stellen, zodat zij passende actie kunnen ondernemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken die verband houden met de veiligheid van hun account en hen te voorzien van alle noodzakelijke informatie om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.kuurnemotors.fr/ gepubliceerd zonder de toestemming van de gebruiker kennis uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van https://www.kuurnemotors.fr/ en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de de mogelijke koper die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting tot behoud en wijziging van gegevens ten aanzien van de gebruiker van de site https:// www. kuurnemotors.fr/.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te garanderen, maakt https://www.kuurnemotors.fr/ gebruik van netwerken beschermd door standaardapparaten zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt https://www.kuurnemotors.fr/ alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies en misbruik , ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hypertext linkt “cookies” en internettags

De site https://www.kuurnemotors.fr/ kan een bepaald aantal hypertextlinks naar andere sites bevatten, die zijn opgezet met toestemming van https://www.kuurnemotors.fr/. https://www.kuurnemotors.fr/ heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte sites te controleren, en 'zal daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit aanvaarden.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, accepteert u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment gratis deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en hieronder worden genoemd, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of onmogelijk maken.

9.1. “COOKIES”

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de terminal van de Gebruiker (bijvoorbeeld computer, smartphone) (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies vormen op geen enkele wijze het risico de terminal van de Gebruiker te beschadigen.

https://www.kuurnemotors.fr/ kan de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals bekeken pagina's , zoekopdrachten uitgevoerd. Met deze informatie kan https://www.kuurnemotors.fr/ de inhoud van de Site en de navigatie van de Gebruiker verbeteren.

Cookies vergemakkelijken de navigatie en/of het aanbieden van diensten die door de Site worden aangeboden. De Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wil accepteren, zodat Cookies worden opgeslagen in de terminal of op integendeel, ze worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van hun emittent. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van Cookies wordt aangeboden, voordat een Cookie waarschijnlijk in zijn terminal wordt opgeslagen. https://www.kuurnemotors.fr/ informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat de functionaliteiten van zijn softwarenavigatie opties zijn niet allemaal beschikbaar.

Als de Gebruiker de opname van Cookies in zijn terminal of browser weigert, of als de Gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn opgeslagen, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en ervaring op de Site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www.kuurnemotors.fr/ of een van zijn dienstverleners het niet kan herkennen, vanwege technische compatibiliteit doeleinden, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met internet lijkt te zijn verbonden.

Waar van toepassing wijst https://www.kuurnemotors.fr/ alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de slechte werking van de Site en diensten die mogelijk worden aangeboden door https://www.kuurnemotors.fr/, als gevolg van (i) de weigering van cookies door de gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://www.kuurnemotors.fr/ om de cookies die nodig zijn voor hun werking op te slaan of te raadplegen vanwege de Keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn wensen op het gebied van cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.kuurnemotors.fr/ kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie beschreven in deze sectie.

Tot slot door te klikken op de iconen voor de sociale netwerken Twitter, Facebook, Instagram of Linkedin die mogelijk verschijnen op de Site van https://www . kuurnemotors.fr/ en als de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te surfen op de Website of de mobiele applicatie van https:/. /www.kuurnemotors.fr/, Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram kunnen ook cookies op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u ermee instemt, door verder te surfen op de website of de mobiele applicatie van https:/ /www.kuurnemotors.fr/. Niettemin kan de Gebruiker op elk moment zijn toestemming voor https://www.kuurnemotors.fr/ intrekken om dit soort cookies te plaatsen.

Artikel 9.2. INTERNETTAGS

https://www.kuurnemotors.fr/ kan af en toe internetbakens gebruiken (ook wel "tags" of webbakens genoemd) 'action, single-pixel GIF, transparante GIF, onzichtbare GIF en één-op-één GIF) en implementeer deze via een webanalysepartner die zich mogelijk in een . buitenland.

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst waardoor internetgebruikers toegang krijgen tot de Site, als op de verschillende pagina's van de Site.

Deze technologie maakt het https://www.kuurnemotors.fr/ mogelijk om de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van de acties ervan (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe dienstverlener kan mogelijk informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites met behulp van deze tags, en rapporten opstellen over de activiteit op de Site ter attentie van https://www.kuurnemotors.fr/, en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik ervan en van internet.